Översyn av blinkerreglage till TR 2 och 3.

Översatt från engelska av Jan Olof Johansson, Linköping. Tagit från TRaction, nr 144, jan-feb 1998.

Denna tekniska artikel publicerades första gången i TRaction nr 52, sommaren 1985. Läsaren påminnes om att reservdelsnummer, nytillverkade delar eller enheter kan ha ändrats under åren. Kolla din leverantörs senaste reservdelskatalog!

Av egen erfarenhet vet jag att denna del av bilen är dåligt beskriven. I de flesta fall blir man tillsagd att byta hela enheten eftersom den ej går att laga. Detta går dock att göra om man är försiktig med bakelithöljet som med ålder lätt blir ömtåligt.

1 DEMONTERING FRÅN BILEN

Koppla loss alla elektriska anslutningar nere vid styrsnäckan, ta bort muttern och tätningskonan från röret vid styrsnäckans främre gavel och töm ut oljan från styrsnäckan. Demontera de tre små låsskruvarna vid ratten på undersidan av blinkerreglaget och dra ut detta tillsammans med det långa röret. Suffletten eller hardtoppen måste vara borta!

2. DEMONTERING AV BLINKERREGLAGET

Att skilja blinkerreglaget från röret ursakar ofta skador på detta eftersom elkablarna ofta fastnar på rörets insida. Bruka inget våld – då spricker bakelithuset.

Demontera de tre försänkta låsskruvarna, som nås genom hål i blinkersreglagets undre fläns och dela på enheterna. Om kablarna fastnat, kan nedre flänsen försiktigt dras ned så långt att kablarna kan sågas av med ett bågfilsblad. Nu kan med våld kablarna dras ur röret.

Demontera de tre icke försänkta skruvarna från blinkersreglaget och lossa övre locket så att du kan komma åt signalhornskontakterna. Dessa kan nu lätt rengöras.

För att ta isär signalenheten demontera de två mässingsskruvarna som håller signalhornskontakterna. Muttrarna Skall normalt vara låsta medelst tennlödning och kan sålunda lödas loss, men med rätt verktyg (skruvmejsel och fast nyckel) går det ändå att lossa.

Ytterligare två skruvar blir synliga och dessa demonteras tillsammans med signalreglagearmen och nu kan blinkersreglagets två halvor skiljas.

Demontera de båda stavarna och fjädrarna från blinkersreglagets nedre halva, rengör dessa och smörj försiktigt med Vaselin. Rengör även de nu frilagda signalkontakterna. Det finns ingen anledning att demontera dessa från höljet, om man inte måste byta elkablarna. Försiktighet vid eventuell demontering måste iakttagas, enär kontakterna är fastsatta i bakelithöljet.

Den övre delen av höljet är mer komplex, enär det innehåller signalreglageåtergångens delar. Dessa kan demonteras, rengöras och smörjas.

3. ÅTERMONTERING

Montern de rörliga delarna i det övre höljet och se till att de fjädrande mässingsdelarna är löst passade så att fjädrarna kan gå i ingrepp.

Montera den centralt fjädrande pinnen i den mittersta bakelitdelen.

Montera den trekantiga metalldelen på plats mot den fjädrande pinnen.

Montera återgångsarmarna med dess sneda sidor mot varandra (se bild B).

Montera de nedre höljets delar med de böjda stavarna och fjädrarna.

Passa ihop de två halvorna av huset, en aning trickigt men det går. De två halvorna hålls ihop med en enda icke elektriskt ledande skruv.

Montera signalarmen med den korta försänkta skruven.

Montera metallkragen med filttätnigen nedåt.

Montera signalhornskontakten och den jordade mässingsringen.

Montera övre locket med signalhornskontakten med den bredare delen av dem nedåt.

Montera den nedre flänsen.

Sätt tillbaka röret och dra kablaget genom detta med hjälp av en styv metalltråd. Om nytt kablage monteras, bind ihop detta utan att tvinna det och dra kablaget genom röret innan det löds till anslutningarna.

Enheten kan nu monteras i bilen i motsatt ordning som vid demonteringen, utom för kablagets dragning genom röret.

Notera att återgångsmekanismen fungerar bara om alla dess delar är i god kondition – så förvänta dig inte för mycket!

4. UTBYTBARHET

Blinkersreglaget är lika de som monterades i personbilen “Triumph Mayflower” utom för ett kortare rör.

Personbilen “Triumph Renowns” har samma enhet men innehållande en strömbrytare och troligen ett liknande rör.

Det nedre, bräckliga delen av bakelithuset och andra inre delar är vanlig förekommande i 50-talsbilar inklusive Austin och Ford.

Röret kan finnas i några modeller av Austin, men de flesta är för korta.

Flera av de omnämnda delarna kan monteras komplett, ifall originalitet ej är avgörande eller om orginaldelar ej går att skaffa.

Översättarens anm.: Som alltid vid översättningen av artiklar från engelska, kan benämningarna i originaltexten av delar i konstruktionen vara svårtydda och ge upphov till förväxlingar. Kolla med bilderna! Jag tar inget ansvar för eventuella följder av att någon följer dessa anvisningar, men hoppas att artikeln kan vara till viss vägledning.

Observera att Moss i England numera säljer nytillverkade blinkersreglage till TR2-3B. Det är bra om ditt reglage saknas eller ev. inte går att reparera.