TR Magazine – klubbens tidning

TR Magazine utkommer fyra gånger per år. Varje skribent ansvarar själv för framförda åsikter. Eftertryck tillåtet under förutsättning att källan uppges. Alla bidrag till TRMagazine är välkomna. Skicka helst dina bilder digitalt alt. pappersbilder eller dia. Det underlättar om du bifogar text till bilderna. Text/artikel vill vi helst ha i Wordformat.

Kontakta gärna Redaktionsgruppen innan du skickar materialet. Självklart returneras ditt material efter tryck om du begär det. I annat fall läggs det till TRMagazines arkiv.

Annonsera?
Vill du annonsera i TR Magazine så vänd dig till Bengt Nylén för diskussion om priser, införande och storlek. Vid annonsbokning av helår (4 nr ) utgår 25% i rabatt. Annonsmaterial skickas till Bengt Nylén,nylen@telia.com,  0705-28 78 81.

Du som är medlem i klubben kan annonsera bilar/bildelar gratis under rubriken marknaden. Materialet skickas till webmaster, Mats “Wolw” Jönsson, info@wolw.se.

Gamla nummer av tidningen av kan köpas för 50:/st exkl porto i den mån de finns kvar. Vänd dig till Bengt Nylén med din förfrågan.

Ansvarig utgivare Jan Sjögren, Författarvägen 15, 167 71 Bromma , 0705-19 02 84, jan.sjogren@ericsson.com

Redaktionsgrupp
Bengt Arvidsson, 0727-31 87 37, bengt@silvertess.se
Inge Jonsson, 0707-31 68 12, jonsson.inge@gmail.com
Bengt Nylén, 0705-28 78 81, nylén@telia.com
Jan Sjögren, 0705-19 02 84, jan.sjogren@ericsson.com
Mats Jönsson, 0706-14 03 71, info@wolw.se

Utgivningsplan
Nr 3 2022: Manusstopp fre 29/7. Utgivning vecka 36, september
Nr 4 2022: Manusstopp fre 14/10. Utgivning vecka 49, december
Nr 1 2023: Manusstopp fre 3/2. Utgivning vecka 13, mars
Nr 2 2023: Manusstopp fre 24/3. Utgivning vecka 26, maj

Distribution Sten Lennbro, 0766-27 71 35, sten.lennbro@gmail.com

Tryckeri Exakta, www.exakta.se

Layout: Mats Jönsson, Wolw Digital Mediaproduktion